Over ons

VZW Woonzorg Samen Ouder vormt de jurdische structuur voor het beleidsniveau van een samenwerkingsverband tussen 6 woonzorghuizen in het Waasland:

Onze missie & visie

Vanuit een christelijke inspiratie vertrekt onze organisatie en ons aanbod van een individuele aanpak: wat zijn de vragen en de noden van de zorgvragers?  Hoe kunnen we hen een warme en kwalitatieve totaalzorg bieden?  Ook hun familie en onmiddellijke leefomgeving verdienen aandacht.  Zij zijn immers belangrijke partners in het hele zorgproces.

Dankzij een divers en gevarieerd aanbod in functie van de maatschappelijke noden, willen we een meerwaarde bieden in de ondersteuning.  Daarom zetten we ook volop in op ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkelingskansen voor al onze medewerkers.

ONZE VISIE

We willen een hoofdrol spelen binnen het zorgaanbod voor senioren in de regio. Hoe? Door innovatief te denken en te participeren binnen een breed regionaal zorgnetwerk. De zelfregie van de senioren en een zorgzaam beleid naar zowel hen als onze medewerkers en vrijwilligers toe, staan altijd centraal. Om de zorg ook sociaal toegankelijk te maken, werken we voortdurend aan een verantwoord financieel beleid.

ONZE WAARDEN

Samen Ouder staat voor rechtvaardigheid, loyaliteit en respect. Onze medewerkers zijn bevlogen en bekwaam én tonen veel inzet en zin voor verantwoordelijkheid.  We streven naar een grote betrokkenheid, ook onderling: tussen collega’s, zorgvragers en het bestuur staan eerlijkheid en wederzijds vertrouwen centraal.

Interne samenwerking

Vzw Woonzorg Samen Ouder treedt op als initiatiefnemer voor 6 woonzorghuizen in het Waasland : 
woonzorghuis Heilig Hart, Het Hof, Hofstede en De Ark in Sint-Niklaas, woonzorghuis Grootenbosch in Beveren en woonzorghuis ’t Heuverveld in Waasmunster. woonzorghuizen die hun geschiedenis en ontstaan vinden in de caritatieve werken van verschillende congregaties.

VZW Woonzorg Samen Ouder vormt voor de verschillende woonzorghuizen het beleidsniveau dat gericht is op:

  • professionalisering van de zorg- en dienstverlening
  • permanente aandacht voor de kwaliteit binnen de verschillende voorzieningen
  • continuïteit door een gezond financieel beleid
  • ontwikkeling van synergie.

VZW Woonzorg Samen Ouder beschikt over een gemeenschappelijke centrale administratie die instaat voor het telefonisch onthaal, het gemeenschappelijke ICT-netwerk, de personeelsadministratie, het HR-beleid en de boekhouding van de verschillende exploitatiezetels.

Er is een overkoepelend directiecomité dat samengesteld is uit de afgevaardigd bestuurder, de financieel-administratief directeur en de algemeen directeur van de woonzorghuizen.

Het operationele niveau van de verschillende voorzieningen werkt zowel projectmatig als structureel samen rond diverse thema’s. Een centrale stuurgroep kwaliteit ontwikkelt en bewaakt het gemeenschappelijke kwaliteitsbeleid.

De synergie vertaalt zich onder andere in een gemeenschappelijk aankoopbeleid, een gedeeld ICT-netwerk en een projectmatige aanpak van een aantal huidige en toekomstige uitdagingen.

Externe samenwerking

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het zorglandschap en het inspelen op actuele noden en trends speelt vzw Samen Ouder een actieve rol in een regionaal netwerk van welzijns- en zorgvoorzieningen. Om dit te realiseren is Samen Ouder lid van verschillende samenwerkingsinitiatieven of koepelorganisaties. Vertegenwoordigers van Samen Ouder participeren actief binnen de verschillende overlegstructuren of nemen er een specifiek mandaat op.

VZW Samen Ouder is lid van:

  • vzw ABRAM, een netwerk van zorgvoorzieningen binnen diverse sectoren in het Waasland gericht op ondersteuning en uitwisseling van expertise: www.vzwabram.be
  • vzw Zorgnet – Icuro, een koepelorganisatie voor de Social Profit in Vlaanderen die de privé initiatieven bundelt binnen de sectoren van de ouderenzorg, de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg: www.zorgneticuro.be
  • ELZ Waasland (Samenwerking Eerstelijnszone), samenwerkingsinitiatief gericht op uitwisseling en afstemming tussen alle regionale eerstelijnsactoren: www.eerstelijnszone.be

Historiek

Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland ontstond vanuit een traditie van samenwerking tussen initiatiefnemers binnen de ouderenzorg in de regio Sint-Niklaas. Met name de erkende voorzieningen Het Hof en Heilig Hart – Tereken opgericht door de Congregatie van de Zusters Jozefienen en De Ark opgericht door de Zusters van de Heilige Filip Neri. In een tweede beweging kwam daar ook woonzorghuis Grootenbosch bij, met als oorspronkelijke initiatiefnemer de vzw Maria Middelares Ouderenzorg met een oorsprong in de Congregatie van de Liefdedochters van de Verrezen Zaligmaker.

Sedert de jaren ’90 had zich een evolutie ontwikkeld waarbij de rusthuizen (nu woonzorghuizen) die gegroeid waren in de schoot van katholieke congregaties zich meer en meer gingen organiseren. Zo namen zij juridische structuren aan onder de vorm van vzw’s. Met de oprichting van deze vzw’s werd naast de link met de congregaties ook uitgekeken naar bestuurders met een specifieke professionele achtergrond. Op die manier ontstond een vernieuwde bovenbouw om het beleid van de voorzieningen en de verdere ontwikkeling ervan een stevige toekomst te bieden. Dit beleid was gestoeld op twee principes: een gezonde bedrijfsvoering ontwikkelen en continuïteit waarborgen in de geest van en met respect voor de spiritualiteit van de stichtende congregaties.

Doorheen de jaren ontwikkelde zich ook een traditie van intensieve samenwerking en uitwisseling tussen deze voorzieningen, zowel op beleidsniveau als binnen de dagelijkse werking. Precies in deze samenwerkingscultuur onstond de huidige vzw SAMENwerkingsverband OUDERenzorg Waasland – of kortweg Samen Ouder.

De vzw werd in 2010 opgericht met als initiatiefnemers vzw Heilig Hart – Tereken, vzw Het Hof, vzw Seniorenzorg Zusters Jozefienen en vzw De Ark. Later kwam daar ook nog vzw Maria Middelares Ouderenzorg bij. Deze vzw’s stonden telkens in voor de exploitatie van een woonzorgcampus. Vanaf 2014 ontstonden twee vzw’s die telkens instonden voor de exploitatie van 2 woonzorghuizen : vzw Ouderenzorg Zuster Jozefienen met exploitatiezetels wzc Het Hof en wzc Heilig Hart – Tereken en vzw Ouderenzorg Triade met wzc De Ark en wzc Grootenbosch. Op 1 januari 2017 ontstond vzw Woonzorg Samen Ouder waardoor het bestuur en beleid voor de vier woonzorghuizen voortaan vanuit één juridische structuur georganiseerd wordt.

vzw Samen Ouder is voor deze exploitaties een overkoepelend beleidsorgaan met een centrale administratie (personeelsdienst en boekhouding) en een overkoepeld directiecomité.

Wil je ons graag helpen?